آمارهای اضافی

آمارهای اضافی

آمارهای اضافی یک پنل است که در سمت راست پنجره FSB Pro باز می‌شود. و دادها را برای استراتژی انتخاب شده نمایش می‌دهد.

شما می‌توانید این پانل را با استفاده از نماد آن در نوار ابزار و یا با رفتن به View Additional Statistics  باز کنید.

پانل اطلاعات آماری را فقط برای استراتژیایی که دارای بک تست کامل هستند نشان می‌دهد. اگر ما همچنان بهینه‌سازی یا تولید استراتژی را انجام می‌دهیم، آمارای اضافی دادهایی را از آخرین بک تست نمایش می‌دهد. پانل هنگام معاملات  نیز غیر فعال خواهد بود.

پانل دارای دو مجموعه داده است که می‌توانید از آنها انتخاب کنید: “Total only” و “Total, Long, Short”. وقتی شما از دومی‌استفاده می‌کنید، پانل دو ستون اضافی برای موقعیتای فروش و خرید نمایش می‌دهد.