زمان بندی داده

زمان بندی داده

زمان بندی داده ابزاری است که برای تعریف (محدوده) گستردگی زمانی داده‌های مشخص شده برای استفاده بک تست استفاده می‌شود.

Minimum data bars – همیشه با ۳۰۰ بار تنظیم خواهد شد. بعضی از اندیکاتور‌ها حداقل به تعداد زیادی از بار‌ها نیاز دارند تا رسم خط شان را شروع کنند.

Maximum data bars  – این مقدار می‌تواند بین ۳۰۰ تا ۲۰۰۰۰۰ متغیر باشد. این تنظیمات فایل‌های داده را تغییر نمی‌دهد. برنامه داده‌های فایل را فراخوانی خواهد کرد و بار‌ها را با استفاده از تنظیمات زیر فیلتر می‌کند.

Start Date  – برای انتخاب تاریخی که بک تست باید از آنجا شروع شود، این گزینه را تغییر دهید. بین تاریخ شروع و پایان باید حداقل ۳۰۰ بار باشد.

End Date – محدودهء پایان دوره انتخابی شما.